Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí

Podmienky rezervácie a pobytu


Tieto podmienky sú súčasťou potvrdenia rezervácie, ktorú ste obdržali.


1. Rezervácia

Ubytovanie si môžete rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, listom, alebo prostredníctvom telefonického kontaktu. Ak bude v požadovanom termíne voľná izba, obratom (najneskôr do dvoch pracovných dní) Vám potvrdíme rezerváciu Vášho pobytu a zašleme kalkuláciu na váš pobyt.

2. Platba

Vy svoju rezerváciu pobytu potvrdíte zálohovou platbou na bankový účet ktorý Vám poskytne Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí.

Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na uvedený účet!!! Doplatok ceny pobytu uhradíte najneskôr v deň nástupu prevodom na vyššie uvedený účet , prípadne v hotovosti na mieste pobytu.

3. Príchod/Odchod

Na pobyt je možné nastúpiť v popoludňajších hodinách. Skorší príchod je potrebné konzultovať s ubytovateľom Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí. Váš pobyt končí v posledný deň v dopoludňajších hodinách – najneskôr o 10.00hod. Ak sa pobyt predĺži, penzión si môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.

4. Postrehy a pripomienky

Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti  prijíma osobne Dagmar Brotková - Ubytovanie v súkromí.

5. Zrušenie rezervácie

Rezervovali ste si izbu, obdržali ste potvrdenie rezervácie, zaplatili ste zálohu, ale jeden alebo viacerí z vás nemôžu z akéhokoľvek dôvodu prísť? V tomto prípade vám ponúkame dve možnosti:

podľa možností zmeníme obdobie alebo počet osôb a upravíme konečnú sumu (vrátane možného stornovacieho poplatku)

v prípade, že chcete stornovať váš pobyt, ste povinný uhradiť storno poplatok

Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt, ak zákazník spôsobil výrazné poškodenia ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné. Zároveň si Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt. V tomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

V prípade neuhradenia zálohy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na uvedený účet!!! Doplatok ceny pobytu uhradíte najneskôr v deň nástupu prevodom na vyššie uvedený účet , prípadne v hotovosti na mieste pobytu.


6. Storno poplatky

pri storne 60-45 dní pred začiatkom pobytu - 20 %

pri storne 44-31 dní pred začiatkom pobytu - 30 %

pri storne 30-10 dní pred začiatkom pobytu - 60 %

pri storne 9-3 dní pred začiatkom pobytu - 80 %

pri storne 2-1 deň pred začiatkom pobytu - 100 %

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany prevádzkovateľa uskutočniteľná

ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb, nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby

7. Nočný kľud

V čase od 22:00 – 08:00 je nočný kľud, ktorý musia hostia dodržiavať.


8.Vzniknute škody

Za škody spôsobené na majetku Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí zodpovedá hosť. Akékoľvek závady je hosť povinný nahlásiť Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí.

Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí zodpovedá za peniaze, klenoty a iné cenné veci iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia). V opačnom prípade nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody alebo odcudzenie vecí z objektu.

V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí


9.Iné

V izbe a ani v spoločenských priestoroch Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí nesmie hosť bez súhlasu premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie. V prípade obsadenia celého objektu nie je dovolené prenášať príbory, taniere, poháre z jedného apartmánu do druhého.

Pri vstupe do apartmánu sa vyzúva.

Trampolína je určená pre deti. Na trampolínu môžu ísť iba deti pod dozorom rodičov, alebo staršej osoby, podľa pokynov  uvedených na  trampolíne / bez ostrých predmetov, vyzutí a pod.

Gril sa poskytuje na požiadanie, drevené uhlie si zabezpečuje každý sám.


Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe svetlá, zatvoriť okná a balkónové dvere, uzamknúť dvere.

10. Záverečné ustanovenie

Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia.  V prípade, že ho poruší, má Dagmar Brotková – Ubytovanie v súkromí právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času.


Ubytovací poriadok je platný od 01.08.2015